GDPR

Informácia o ochrane osobných údajov v Netronics, s.r.o. .

 

Vážení zákazník (dotknutá osoba), za účelom uzavretia a plnenia zmluvy Netronics, s.r.o. spracúva nasledovné osobné údaje zákazníka:

 1. účelom spracúvania osobných údajov: meno, priezvisko, titul, adresa inštalácie alebo dodávky, telefónne číslo, e-mail  je spracovanie objednávky, cenovej ponuky a návrhu zmluvy, právny základ: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby
 2. účelom spracúvania osobných údajov: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu a adresa inštalácie, telefónne číslo, e-mail je uzavretie a plnenie zmluvy, právny základ: plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba
 3. účelom spracúvania osobných údajov: telefónne číslo, e-mail je komunikácia pri plnení zmluvy, právny základ: súhlas dotknutej osoby
 • 1. a 3. – príjemca neexistuje,
 1. – príjemcom osobných údajov sú sprostredkovatelia, ktorí poskytujú služby v oblasti účtovníctva
 • Netronics, s.r.o. nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie
 • doba uchovávania osobných údajov:
 1. do uzavretia zmluvy alebo odstúpenia od objednávky
 2. 10 rokov od zániku zmluvy
 3. do ukončenia zmluvného vťahu
 • zákazník (dotknutá osoba) má právo požadovať prístup k svojím osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov
 • máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním
 • zákazník (dotknutá osoba) má právo podať návrh na začatie konania
 1. – poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy; zákazník (dotknutá osoba) údaje nie je povinná poskytnúť; ak údaje neposkytne, objednávka nebude spracovaná
 2. – poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, zákazník (dotknutá osoba) údaje nie je povinná poskytnúť; ak údaje neposkytne, zmluva nebude  uzavretá
 3. – poskytovanie telefónneho čísla, e-mailu nie je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, e-mail nie Ste povinný poskytnúť, ak telefónne číslo, e-mail neposkytnete, nebudeme komunikovať telefonicky a e-mailom
 • Netronics, s.r.o. nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
Loading